Contact

x

Halfjaarcijfers 2018: Ctac zet opgaande lijn in eerste halfjaar 2018 voort

9 augustus 2018, Retail, Wholesale, Manufacturing, Woningcorporaties & Vastgoed, 9 min leestijd

Ctac zet opgaande lijn in eerste halfjaar 2018 voort. Omzet stijgt met 4,8% en netto resultaat stijgt met 12,0%


Hoofdpunten eerste halfjaar

 
  • Omzet stijgt met € 2,0 mln of 4,8% naar € 42,4 mln
  • Bedrijfsresultaat komt 6,7% hoger uit op € 1,2 mln; (resp. € 1.202k en € 1.127k)
  • Netto resultaat neemt toe met 12,0% naar € 0,9 mln (resp. € 944k en € 843k)
  • Investering in nieuwe IP-producten: € 0,9 mln; ontwikkeling ligt op schema
  • Verwachting gehandhaafd: Met voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden en op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille verwacht Ctac in 2018 een hoger resultaat te realiseren dan in 2017

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac:
“De positieve ontwikkelingen reeds zichtbaar in het eerste kwartaal hebben zich in het tweede kwartaal voortgezet. Dit heeft geresulteerd in een 5% hogere omzet en 12% meer winst in de eerste helft van 2018.
 
In Nederland, wat goed is voor het overgrote deel van de activiteiten van onze groep, droegen zowel de consultancy als de cloud en de resourcing activiteiten bij aan de groei van omzet en resultaat. De ontwikkeling van twee IP-producten, een cloudoplossing voor real estate en een kassaoplossing voor retail, ligt op schema. Dit geldt zowel voor de timing als de omvang van de hiervoor gemaakte, en geactiveerde kosten, die in het eerste halfjaar euro 0,9 miljoen bedroegen. Neveneffecten van deze activering zijn een gemiste marge van euro 0,2 miljoen, extra kosten van euro 0,2 miljoen en uiteindelijk een gemiste omzet van euro 1,3 miljoen. Eerste bijdrage aan omzet en resultaat van deze producten wordt verwacht aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar. 
 
Ook in België steeg de omzet in het eerste halfjaar van 2018. Het resultaat viel licht  negatief uit, als gevolg van hoge presales kosten en een incidentele nagekomen last. De presales kosten hebben inmiddels geleid tot een substantiële opdracht, die in september zal aanvangen.
 
In Frankrijk waar we ons alleen richten op bodyshopping en licentieverkopen, was sprake van een hogere omzet en een sterk gereduceerd verlies. De resultaten verbeteren daar per maand. De voortgang op de juridische case over het in 2016 gestopte project blijft zeer traag verlopen.
 
Op basis van de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille is de verwachting dat met een voorbehoud voor bijzondere exogene omstandigheden, in de tweede helft van 2018 een hoger resultaat behaald zal worden dan in de tweede helft van 2017.”
 
Financiële ontwikkelingen
 
WINST- en VERLIESREKENING
 
Omzet en bruto marge
De omzet in de eerste helft van 2018 is gestegen met euro 2,0 mln, ofwel 4,8%, van
euro 40,5 mln in de eerste helft van 2017 naar euro 42,4 mln.
 
Omzet per onderdeel en per segment
(in € mln)
 De gerelateerde marge steeg met 3,6% van euro 28,3 mln in de eerste helft van 2017 naar 29,3 mln in de eerste helft van 2018.
 
Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar van 2018 gestegen met euro 0,9 mln, ofwel  3,5% van euro 27,1 mln naar euro 28,1 mln, met name door een stijging van personeelskosten met ruim euro 0,8 mln.
 
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is gestegen met 6,7% naar euro 1,2 mln in het eerste halfjaar van 2018 (euro 1.202k in eerste halfjaar 2018, en euro 1.127k in eerste halfjaar 2017).
 
Netto resultaat
De financiële baten en lasten, evenals de belastingdruk daalden licht. Het netto resultaat (toekomend aan groepsaandeelhouders) over de eerste helft van 2018 kwam hierdoor uit op euro 0,9 mln (euro 944k) ten opzichte van euro 0,8 mln (euro 843k) in het eerste halfjaar 2017, ofwel een stijging van 12,0%.
 
Op basis van een gemiddeld aantal gewone uitgegeven aandelen van 12.706.126 impliceert dit een netto resultaat per gewoon aandeel van circa euro 0,07.
 
BALANS
Het balanstotaal is met euro 1,7 mln gestegen van euro 39,6 mln per 31 december 2017 naar euro 41,3 mln per 30 juni 2018, met name veroorzaakt door de activering van euro 0,9 mln aan IP kosten en de seizoensmatige stijging van vorderingen met euro 1,0 mln.
 
In lijn met het seizoenpatroon nam de netto bankschuld ten opzichte van 31 december 2017 met euro 1,7 mln toe. Deze stijging werd geheel veroorzaakt door de uitkering van vakantiegeld, bonus, cashdividend en earn out verplichtingen in het tweede kwartaal. Ook was er sprake van een negatieve invloed op de bankstand door de ontwikkeling van de IP- producten.    
 
De solvabiliteit (Eigen Vermogen / Balanstotaal) bleef vrijwel constant op 44%.
 
Over het boekjaar 2017 is een (keuze-)dividend ter beschikking gesteld van euro 0,08  (over 2016: euro 0,07) per aandeel. Uiteindelijk is aan de aandeelhouders euro 500k uitbetaald en is het aantal uitstaande gewone aandelen toegenomen met 151.434 stuks tot 12.807.082 stuks.
 
NETTO KASSTROOM
De kasstroom was over het eerste halfjaar 2018 euro 1,7 mln negatief (eerste halfjaar 2017: euro 4,3 mln negatief) als gevolg van een regulier seizoenpatroon en de IP productontwikkeling. Verwacht wordt dat de netto kasstroom over heel 2018 positief zal zijn.
 
 / / / / / / / / / /
 
Over Ctac
Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform. Ctac bestaat in 2018 zesentwintig jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate.
De organisatie heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Bij het bedrijf werken per ultimo juni 2018 449 medewerkers. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl
 
Voor meer informatie:
Ctac N.V.
Meerendonkweg 11
5216 TZ ‘s-Hertogenbosch
 
Postbus 773
5201 AT ’s-Hertogenbosch
www.ctac.nl 
 
Henny Hilgerdenaar – CEO
Douwe van der Werf – CFO

T. 073 - 692 06 92
E. info@ctac.nl

Financiële agenda:
8 november 2018:   Publicatie bericht over het derde kwartaal 2018
 
Bijlagen:
Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Verkorte geconsolideerde balans
Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht (1e helft)
Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
Gesegmenteerde resultaten per land
Gesegmenteerde resultaten per productgroep
Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening


Verkorte geconsolideerde balans


Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018 (1e helft)


Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen


Gesegmenteerde resultaten per land​


Gesegmenteerde resultaten per productgroep


Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht

Algemene informatie over Ctac
Ctac N.V. is een naamloze vennootschap, gevestigd en kantoorhoudend in Nederland,
met haar hoofdkantoor en statutaire zetel op de Meerendonkweg 11, 5216 TZ
’s-Hertogenbosch. Het geconsolideerde halfjaarbericht bestaat uit de onderneming en al haar dochterondernemingen (samen ‘Ctac’ genoemd).
 
Het financiële jaar van de groep is gelijk aan het kalenderjaar. Het geconsolideerde halfjaarbericht over de eerste 6 maanden, eindigend op 30 juni 2018, is goedgekeurd voor uitgave door zowel de raad van bestuur, als de raad van commissarissen op
3 augustus 2018.
 
Overeenstemmingsverklaring
Dit geconsolideerde halfjaarbericht over de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2018, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34´tussentijdse financiële verslaglegging’ en bevat niet alle informatie en toelichting vereist bij de opstelling van de volledige jaar-rekening. Het geconsolideerde halfjaarbericht dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2017 te worden gelezen, welke is opgesteld in overeenstemming met IFRS, zoals in de Europese Unie aanvaard.
 
Gehanteerde grondslagen (verkort)
De grondslagen voor de financiële verslaglegging die in dit halfjaarbericht zijn toegepast, en de berekeningsmethoden die zijn gehanteerd, zijn gelijk aan de toegepaste grond-slagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017.
 
Als gevolg van het effect van het verschil in aantallen werkbare dagen is er tussen de kwartalen met name voor de omzet uit de consultancy enigszins sprake van een seizoens-gebonden karakter. 
 
Impairmenttest
Ctac voert eens per jaar in februari een impairmenttest uit. De gerealiseerde resultaten over het eerste halfjaar en de verwachting ten aanzien de ontwikkeling van de resultaten geven geen aanleiding om binnen het jaar een tweede impairmenttest uit te voeren.
 
Risicoprofiel
Ctac identificeert diverse financiële risico’s, zoals marktrisico, kredietrisico en liquiditeits-risico. De van uit de raad van bestuur gestuurde algemene risicobeheersing binnen Ctac strekt zich verder uit tot een breder veld van financiële risico’s. Zie voor een nadere toelichting hierop  de risicoparagraaf, zoals opgenomen in de jaarrekening 2017. De beheersing is er op gericht om de belangrijkste risico’s te identificeren en inventariseren en de gerichte beheersing daarvan op richtlijnen, procedures, systemen, best practices, controles en audits.
Als voornaamste risico wordt op dit moment gezien de invloed van het algemene economische klimaat op de investeringsmogelijkheden en -bereidheid van onze (potentiële) klanten in hun IT omgeving. In dit kader wordt ook veel aandacht gegeven aan het beperken van risico’s op oninbare vorderingen.
 
Verbonden partijen
Als verbonden partijen van Ctac zijn te onderscheiden de groepsmaatschappijen en de leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Transacties met verbonden partijen vinden plaats op zakelijke basis.
  
‘Forward looking statement’
Het halfjaarbericht bevat informatie, zoals vereist in de artikelen 5:59 jo., 5:53, 5:25d en 5:25w van de Wet op Financieel Toezicht. Forward looking statements, welke een onderdeel van dit bericht kunnen vormen, verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen en kunnen op diverse manieren worden uitgedrukt.
 
Ctac heeft deze forward looking statements gebaseerd op basis van haar huidige verwachtingen en projecties met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Ctac’s verwachtingen en projecties kunnen wijzigen en Ctac’s werkelijke resultaten kunnen afwijken van de resultaten, zoals aangegeven en Ctac’s resultaten kunnen afwijken van de resultaten zoals aangegeven of geïmpliceerd door deze forward looking statements. Dit kan het gevolg zijn van de mogelijke risico’s en onzekerheden en andere belangrijke factoren welke niet beheersbaar, noch voorzienbaar zijn door Ctac en risico’s en onzekerheden welke buiten het bereik van Ctac vallen.
 
Vanwege deze factoren kan er geen zekerheid worden verschaft met betrekking tot Ctac’s toekomstige resultaten en/of financiële positie.
 
Bestuurdersverklaring
De raad van bestuur van Ctac verklaart, overeenkomstig de vereisten in artikel 5:25d van de Wet op het Financieel Toezicht, dat voor zover haar bekend:
‘het geconsolideerde halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de activa en passiva en de financiële positie per 30 juni 2018, en van het resultaat van onze geconsolideerde activiteiten in het eerste halfjaar van 2018 en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen’ en ‘het geconsolideerde halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 30 juni 2018, van de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar van 2018 binnen de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en van de verwachte risico’s en ontwikkelingen in de resterende maanden van 2018.’
 
’s-Hertogenbosch, 9 augustus 2018
 
Henny Hilgerdenaar – CEO
Douwe van der Werf – CFO

Download PDF