Contact

x
 • Home
 • Over Ctac
 • Nieuws
 • 2020
 • 8
 • Halfjaarcijfers 2020: Ctac houdt omzet op peil en boekt licht hoger resultaat ondanks Covid-19

Halfjaarcijfers 2020: Ctac houdt omzet op peil en boekt licht hoger resultaat ondanks Covid-19

Capture3.JPG

Hoofdpunten

 • Netto-omzet stijgt met 2,7% naar € 42,5 miljoen door acquisitie Purple Square; omzetstijging gedrukt door terughoudendheid van klanten in retail sector
 • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen neemt toe met 9,4% naar € 3,5 miljoen; inclusief € 0,8 miljoen aan herstructureringslasten (H1 2019: € 0,9 miljoen)
 • Nettoresultaat stijgt licht naar € 0,6 miljoen (H1 2019: nihil)
 • Sterkere focus op cash en werkkapitaal naar aanleiding van Covid-19 leidt tot positieve netto kasstroom van € 7,2 miljoen (H1 2019: € 1,8 miljoen negatief)
 • Terughoudendheid ten aanzien van investeringsbereidheid zichtbaar binnen retail en wholesale sector
 • Verwachting 2020: onder voorbehoud van bijzondere exogene omstandigheden en op basis van de omvang en de kwaliteit van de orderportefeuille verwacht Ctac bij een licht hogere omzet een hogere EBITDA te realiseren over 2020.

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac: 
“We zijn trots op onze medewerkers die veelal vanuit huis een hoge mate van flexibiliteit hebben getoond en hard werken om onze klanten te ondersteunen in deze ongekende tijden. Door hun inzet hebben we klanten goed kunnen bedienen, is onze omzet licht gestegen en de winstgevendheid verbeterd. 

Onze resourcing en cloud activiteiten lieten een stabiele performance zien. Door de exponentiële toename van thuiswerken was er in het afgelopen halfjaar meer vraag naar het borgen van een goedwerkende, veilige en efficiënte IT-infrastructuur. Tegelijkertijd was er ook meer terughoudendheid bij klanten met betrekking tot investeringen in IT, met name in de retail sector. Zonder de overname van Purple Square zou onze omzet licht zijn gedaald. Inmiddels zien we dat de omzet in de retail sector zich weer voorzichtig herstelt richting normale niveaus. 

België laat daarbij een min of meer vergelijkbaar beeld zien met Nederland. Ook daar is de omzet en het resultaat in tweede kwartaal lager en merken we dat de omzetniveaus inmiddels weer aantrekken. Het verloop van het virus, en de economische gevolgen ervan op de diverse sectoren waarin we actief zijn, blijft op dit moment echter nog onzeker.
Om onze positionering verder te verbeteren zijn we in het eerste halfjaar gestart met de opschoning van ons productportfolio, waarbij we meer focus aanbrengen op onze belangrijkste producten en diensten. Deze opschoning zal conform planning in de loop van het tweede halfjaar worden voltooid. Daarnaast maken we goede progressie met ons microservices gedreven hybrid channel platform, waarmee we IT-diensten omzetten in oplossingen om deze meer schaalbaar te maken. Ook zullen we blijven investeren in eigen IP-producten. 
Op basis van de veerkracht die we in een zeer uitdagend eerste halfjaar hebben laten zien  en gelet op de omvang en kwaliteit van de huidige orderportefeuille verwachten we, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, over 2020 een hogere omzet en een hogere EBITDA te realiseren dan in 2019.” 


Pieter-Paul Saasen, Chief Financial Officer van Ctac: 
“Direct na de Covid-19 uitbraak hebben we maatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers te borgen en onze klanten zo goed mogelijk bij te kunnen staan in deze ook voor hen zeer uitdagende tijden. Ook hebben we direct een aantal acties ingezet met een focus op cash en werkkapitaal, onder meer door uitgestelde belastingbetalingen en kostenbesparingen. In het eerste halfjaar hebben deze acties onder meer geleid tot een afbouw van het aantal indirecte medewerkers, een sterk positieve netto kasstroom en een verdere versteviging van onze financiële buffer die ons onder deze onzekere omstandigheden meer flexibiliteit biedt. Naar het einde van het boekjaar verwacht Ctac een afbouw van de uitgestelde belastingbetalingen en een positieve kasstroom voor het gehele boekjaar.”

Financiële ontwikkelingen
 
WINST-EN-VERLIESREKENING


Algemeen
In 2020 zijn geen nieuwe voor Ctac relevante IFRS standaarden toegepast.

Capture4.JPG

De omzet in de eerste helft van 2020 is met € 1,1 miljoen gestegen, ofwel 2,7%, naar 
€ 42,5 miljoen (H1 2019: € 41,4 miljoen). Detachering liet een sterke stijging zien die mede werd gedreven door de overname van Purple Square. We verwachten in dit deel van onze activiteiten een verdere groei mede als gevolg van de eerder vermelde overname. Bij Cloud Services is sprake van een stabiele omzet waarbij steeds meer klanten migreren van een private naar een public cloud omgeving. Binnen Maintenance liepen enkele onderhoudscontracten af welke niet zijn verlengd.
Consulting ziet als gevolg van de Covid-19 uitbraak, terughoudendheid bij klanten om innovatieve IT-trajecten op te starten. Daarnaast was er sprake van na-ijlende ontwikkelkosten, voor Fit4RealEstate noodzakelijk om deze optimaal aan te sluiten op de wensen van nieuwe klanten in de vastgoedsector. Bij klanten die voor dit IP-product een contract hebben afgesloten, is de livegang naar verwachting in het derde kwartaal.
De omzet bij Licenties daalde door de voortgaande overgang naar pay-per-use contracten en door de algemene terughoudendheid bij klanten om te investeren in nieuwe licenties als gevolg van de Covid-19 uitbraak. 

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar van 2020 per saldo met 1,5% toegenomen tot € 41,5 miljoen (H1 2019: € 40,9 miljoen).

De kosten uitbesteed werk stegen met 14,4% naar € 10,3 miljoen als gevolg van de hogere omzet bij detachering. De inkoopwaarde hard-, software en overig is gestegen met 5,3% naar € 4,0 miljoen als gevolg van de toegenomen diensten met betrekking tot public cloud.  

De personeelskosten zijn gedaald met 4,4% naar € 19,4 miljoen door lagere reserveringen voor bonussen en lagere lasten voor vertrekregelingen. Het gemiddeld aantal FTE’s in het eerste halfjaar 2020 kwam uit op 389 FTE’s (H1 2019: 388 FTE’s).

De overige bedrijfskosten zijn met 4,0% toegenomen naar € 5,2 miljoen. Dit is per saldo het gevolg van kostenbesparende maatregelen (marketing, reis- en verblijfskosten, huisvesting), hogere kosten voor licenties en hogere advieskosten onder meer voor de overname van Purple Square. In de eerste helft van 2020 zijn, evenals in de eerste helft 2019, geen ontwikkelkosten geactiveerd. 

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)
De EBITDA is gestegen met 9,4% naar € 3,5 miljoen (H1 2019: € 3,2 miljoen). In dit resultaat is circa € 0,8 miljoen aan eenmalige lasten opgenomen (H1 2019: € 0,9 miljoen). Deze eenmalige lasten hebben betrekking op de overname van Purple Square (advieskosten) en de rationalisatie van de verhouding directe/ indirecte medewerkers (vertrekregelingen). De eerste effecten van deze rationalisatie zullen naar verwachting vanaf het derde kwartaal zichtbaar worden. 

Nettoresultaat
Het nettoresultaat toekomend aan groepsaandeelhouders over de eerste helft van 2020 kwam uit op € 0,6 miljoen (H1 2019: nihil). Op basis van een gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen van 12.931.401 (H1 2019: 12.827.802) impliceert dit een nettoresultaat van € 0,04 per gewoon aandeel (2019: € 0,00).

BALANS EN NETTOSCHULD
Het balanstotaal is met 36,1% ofwel € 16,4 miljoen toegenomen van € 45,4 miljoen per ultimo 2019 naar € 61,8 miljoen per ultimo juni 2020. Dit is enerzijds het gevolg van een toename van de activering van gebruiksrechten onder IFRS 16 in verband met de verlenging van een huurcontract en door de acquisitie van Purple Square (totaal: € 8,4 miljoen). Anderzijds wordt de toename verklaard door de uitgestelde betalingen na de Covid-19 uitbraak. De exacte hoogte van de overname goodwill moet nog bepaald worden en zal conform IFRS 3 in de tweede helft van dit boekjaar plaatsvinden.
De netto bankschuld is ten opzichte van ultimo 2019 met € 2,7 miljoen teruggebracht naar een positief saldo van € 4,2 miljoen. De solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) kwam uit op 32,4% (ultimo 2019: 42,9%). 

NETTO KASSTROOM EN KASPOSITIE
De netto kasstroom over het eerste halfjaar 2020 was € 7,2 miljoen positief (H1 2019: 
€ 1,8 miljoen negatief) als gevolg van een strakker debiteurenbeheer, uitgestelde betalingen, de uitkering van een stockdividend van € 0,08 per aandeel en uitgestelde bonusuitkeringen.
Door de sterkere focus op cash management en kosten is de kaspositie versterkt en kwam deze per ultimo juni 2020 uit op € 8,7 miljoen positief (ultimo juni 2019: € 2,1 miljoen negatief). 


/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Over Ctac
Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. Ctac biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en SaaS-oplossingen voor de woningcorporatie en het commercieel vastgoed, respectievelijk Fit4Woco en Fit4RealEstate. Ctac bestaat in 2020 28 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate. Over 2019 realiseerde Ctac een omzet van EUR 82 miljoen.
 
Ctac heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch naast vestigingen in Wommelgem (BE) en Parijs (FR).
 
Bij Ctac werken ultimo juni 2020 414 medewerkers (ultimo 2019: 397 medewerkers). Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl.
 
Voor meer informatie
Ctac N.V.
Meerendonkweg 11
5216 TZ ‘s-Hertogenbosch
 
Postbus 773
5201 AT ’s-Hertogenbosch
www.ctac.nl 
 
Henny Hilgerdenaar | CEO
Pieter-Paul Saasen   | CFO
T. +31 (0)73 - 692 06 92
E. info@ctac.nl
 
Financiële agenda
29 oktober 2020    :     publicatie bericht over het derde kwartaal 2020
5 maart 2021         :     publicatie jaarcijfers 2021
        
Bijlagen
Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Verkorte geconsolideerde balans
Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
Gesegmenteerde resultaten per land
Meerderheidsbelang in Purple Square Management Partners B.V.
Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht


b1.JPG

b2.JPG

b3.JPG

b4.JPG

b5.JPG

b6.JPG

Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht

Algemene informatie over Ctac
Ctac N.V. is een naamloze vennootschap, gevestigd en kantoorhoudend in Nederland,
met haar hoofdkantoor en statutaire zetel op de Meerendonkweg 11, 5216 TZ
’s-Hertogenbosch. Het geconsolideerde halfjaarbericht omvat de onderneming en al haar dochterondernemingen (samen ‘Ctac’ genoemd).
 
Het financiële jaar van de groep is gelijk aan het kalenderjaar. Het geconsolideerde
halfjaarbericht over de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2020, is goedgekeurd voor
door zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen op 31 juli 2020.
 
Overeenstemmingsverklaring
Dit geconsolideerde halfjaarbericht over de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2020,
is opgesteld in overeenstemming met IAS 34´tussentijdse financiële verslaglegging’ en
bevat niet alle informatie en toelichting vereist bij de opstelling van de volledige jaar-
rekening. Het geconsolideerde halfjaarbericht dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2019 te worden gelezen, welke is opgesteld in overeenstemming met IFRS,
zoals in de Europese Unie aanvaard.
 
Gehanteerde grondslagen (verkort)
De grondslagen voor de financiële verslaglegging die in dit halfjaarbericht zijn toegepast,
en de berekeningsmethoden die zijn gehanteerd, zijn gelijk aan de toegepaste grond-
slagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2019.
 
Als gevolg van het effect van het verschil in aantallen werkbare dagen, is er tussen de
kwartalen met name voor de omzet uit de consultancy en detachering in beperkte mate sprake van een seizoensgebonden karakter. 
 
Impairment test
Ctac voert eenmaal per jaar een impairment test uit. De gerealiseerde resultaten over het eerste halfjaar en de verwachting ten aanzien de ontwikkeling van de resultaten voor het tweede halfjaar geven momenteel geen aanleiding om de aanwezigheid van een impairment trigger te veronderstellen.
 
Risicoprofiel
Ctac identificeert diverse financiële risico’s, zoals marktrisico, kredietrisico en liquiditeits-risico. De vanuit de raad van bestuur gestuurde algemene risicobeheersing binnen Ctac strekt zich uit tot een breder veld van financiële risico’s. Zie voor een nadere toelichting hierop de risicoparagraaf, zoals opgenomen in de jaarrekening 2019 vanaf pagina 57. De beheersing is er op gericht om de belangrijkste risico’s te identificeren en inventariseren en de gerichte beheersing daarvan op richtlijnen, procedures, systemen, best practices, controles en audits. Als een van de voornaamste risico’s wordt op dit moment gezien de invloed van de Covid-19 uitbraak op het algemene economische klimaat en de investeringsmogelijkheden en -bereidheid van onze (potentiële) klanten in hun IT-omgeving gezien. In dit kader wordt ruime aandacht besteed aan het optimaliseren van het werkkapitaal en het beheersen van de kosten.
 
Verbonden partijen
Als verbonden partijen van Ctac zijn te onderscheiden de groepsmaatschappijen en de leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Transacties met verbonden partijen vinden plaats op zakelijke basis.
  
‘Forward looking statement’
Het halfjaarbericht bevat informatie, zoals vereist in de artikelen 5:59 jo., 5:53, 5:25d en 5:25w van de Wet op Financieel Toezicht. Forward looking statements, welke een onderdeel van dit bericht kunnen vormen, verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen en kunnen op diverse manieren worden uitgedrukt. Ctac heeft deze forward looking statements gebaseerd op basis van haar huidige verwachtingen en projecties met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Ctac’s verwachtingen en projecties kunnen wijzigen en Ctac’s werkelijke resultaten kunnen afwijken van de resultaten, zoals aangegeven en Ctac’s resultaten kunnen afwijken van de resultaten zoals aangegeven of geïmpliceerd door deze forward looking statements. Dit kan het gevolg zijn van de mogelijke risico’s en onzekerheden en andere belangrijke factoren welke niet beheersbaar, noch voorzienbaar zijn door Ctac en risico’s en onzekerheden welke buiten het bereik van Ctac vallen. Vanwege deze factoren kan er geen zekerheid worden verschaft met betrekking tot Ctac’s toekomstige resultaten en/of financiële positie.
 
Bestuurdersverklaring
De raad van bestuur van Ctac verklaart, overeenkomstig de vereisten in artikel 5:25d van de Wet op het Financieel Toezicht, dat voor zover haar bekend:
‘het geconsolideerde halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de activa en passiva en de financiële positie per 30 juni 2020, en van het resultaat van onze geconsolideerde activiteiten in het eerste halfjaar van 2020 en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen’ en ‘het geconsolideerde halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 30 juni 2020, van de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar van 2020 binnen de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en van de verwachte risico’s en ontwikkelingen in de resterende maanden van 2020.’
 
’s-Hertogenbosch, 6 augustus 2020
 
Henny Hilgerdenaar – CEO
Pieter-Paul Saasen - CFO

Download PDF